Jelenlegi hely

Címlap

Tájékoztató - Nevelőszülői képzésről

TÁJÉKOZATÓ

Nevelőszülői képzésről

 

Letölthető formátum

A helyettes szülői és nevelőszülői tevékenységről

 

Ha a szülő nem képes maga gondoskodni gyermeke megfelelő ellátásáról, a gyermeknek akkor is joga van a szükségleteihez igazodó gondozáshoz, neveléshez. Ez az úgynevezett helyettesítő gondoskodás történhet helyettes szülőnél vagy nevelőszülőnél való elhelyezés útján.

A helyettes szülő feladata, hogy átmenetileg pótolja a gyermek gondozásában akadályozott vér szerinti szülőt, és számára saját háztartásában teljes körű ellátást biztosítson (lakhatás, étkezés, ruházkodás, iskoláztatás, gondozás-nevelés a gyermek életkorának, egészségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelően, stb.) Ez az elhelyezés addig tart, amíg a szülő akadályoztatva van gyermeke nevelésében, de legfeljebb 18 hónapig.

 

Ha a vér szerinti család problémája nem oldódott meg, és továbbra sem tudnak megfelelő körülményeket biztosítani a gyermek neveléséhez, egészséges testi és szellemi fejlődéséhez, akkor a gyámhivatal határozata alapján nevelőszülőnél kerülhet elhelyezésre. (A képesítés megfelelő helyettes szülői és nevelőszülői feladatok ellátására is, de egyidőben csak egyik feladat végezhető.)

A helyettes szülő munkáját hagyományos jogviszony keretében látja el, tiszteletdíj ellenében (nem munkaviszony!) A gyermek gondozására a működtetőtől nevelési díjban és ellátmányban részesül.

 

A nevelőszülő feladatairészben azonosak a helyettes szülő feladataival. Tekintettel arra azonban, hogy az elhelyezés akár több évig is tarthat, a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődésén túl a nevelőszülőnek további feladatai is vannak: pl. elő kell segítenie a gyermek személyiségének lehető legteljesebb kibontakoztatását; pályaválasztásra, illetve munkába állásra való felkészülését; az önálló életvezetésre és alapvető személyes ügyek intézésére való alkalmasságát; szüleivel és más közeli hozzátartozóival történő kapcsolattartását; vér szerinti családjába való visszakerülését, vagy ha ez nem lehetséges, örökbe fogadó családhoz történő elhelyezés támogatását.

A nevelőszülő az ellátás idejére nevelési díjat és ellátmányt kap, melyek összegét törvény írja elő (Gyvt. 1997. évi XXXI. tv. 56. §). A nevelési díjat és az ellátmányt a nevelőszülő a gyermek ellátására köteles fordítani.

A nevelőszülő a gyermekek ellátásához nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt létesít az adott hálózat/intézmény működtetőjével, ahonnan az ellátás biztosításához szükséges finanszírozást is kapja, illetve munkájához a szakmai segítséget és ellenőrzést.

 

A nevelőszülői foglakoztatási jogviszony egy speciális jogviszony, a Gyvt 66 §-a, valamint az 513/2013. (XII.29.) Kormány rendelet szabályozza. A nevelőszülő munkájáért bérjellegű díjazásra, egészségügyi ellátásra, valamint nyugdíjra jogosult.

Nem jogosult azonban a nevelt gyermek után családtámogatási ellátásokra (kivétel a családi pótlék és a családi adókedvezmény.) Nem illetik meg a nevelt gyermek kapcsán a gyámi jogok, csupán rész jogokat kaphat, ha már legalább két éve nevelkedik a gyermek a háztartásában. A nevelőszülő egyéb kereső tevékenységet csak abban az esetben vállalhat, ha az a gondozott gyermek ellátását nem veszélyezteti.

 

A helyettes szülői/nevelőszülői alkalmasság feltételei (Gyvt 49 § és 54 §, 513/2013 Korm. rend. 2 §)

 

Helyettes szülő/nevelőszülő huszonnegyedik életévét betöltött, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy lehet. A törvény által meghatározott képzésen eredménnyel részt vett. Személyisége, egészségi állapota (háziorvos igazolása, pszichológiai alkalmassági vizsgálat) alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására és a családjába történő visszakerülésének támogatására, valamint megfelelő befogadó környezettel rendelkezik (száraz, világos, jól fűthető lakás, a befogadó szülőktől külön szobában történő elhelyezéssel, min. 6 m2 személyes élettér biztosításával.) A helyettes szülő saját eltartásra szoruló gyermekeit is beszámítva, legfeljebb 4 gyermek gondozását végezheti.

 

A nevelőszülő saját gyermekeivel együtt legfeljebb 6 gyermeket gondozhat, ha nincs a háztartásában saját gyermek, akkor legfeljebb 5 gyermek gondozását vállalhatja. A nevelőszülő a nála elhelyezett gyermeknél min. 18, max. 50 évvel idősebb.

 

A képzésről

 

2014.01.01.-től jelentősen változtak a nevelőszülőségről szóló jogszabályok. A képzési követelmények is módosultak. Jelenleg, a hatályos jogszabályok értelmében Önnek a nevelőszülői tevékenység megkezdéséhez elegendő az elmúlt években alkalmazott, „hagyományos” 60 órás nevelőszülői képzést elvégeznie, és az első gyermek kihelyezését követő két éven belül szükséges a további képesítést megszerezni, ahol majd két lehetőség közül választhat, az 500 órás OKJ-s képzés, vagy a Központi Oktatási Program alapján szervezett 240 órás képzés között. (A helyettes szülői képzésben nincs változás, továbbra is elegendő a 60 órás képzés.)

 

Egyesületünk jelenleg a nevelőszülővé váláshoz nélkülözhetetlen 60 órás képzést szervezi, melynek részleteiről az alábbiakban olvashat.

 

A Fészek Gyermekvédő Egyesület képzési programja nevelőszülői és helyettes szülői feladatok ellátására egyaránt képesítést biztosít, mely az alábbi egységekből tevődik össze:

 

FIKSZ 28 órás döntéselőkészítő-tréning. Egyesületünk a Magyarországon elsőként elfogadott képzési program szerint végzi a jelentkezők felkészítését. A tanfolyam alapja egy amerikai program magyar viszonyokra kialakított változata, a FIKSZ (felelősség, információ, kompetenciák szülőknek). Más néven 28 órás döntéselőkészítő-tréning, melynek célja, hogy a résztvevők saját maguk ismerjék fel, alkalmasak lesznek-e a helyettes szülői/nevelőszülői feladatok ellátására, vagy sem.

Ezzel párhuzamosan a csoport tagjai és a csoportvezetők is kialakítják saját véleményüket, melyet közösen megbeszélnek. A képzési folyamatban a helyettes szülői/nevelőszülői szerep ellátásához szükséges szakismeret és készségek, azaz kompetenciák kialakítása és fejlesztése történik, helyzetgyakorlatok, szituációs játékok, közös beszélgetések révén. A felkészítést mindig 2 személy végzi, mindketten képzett trénerek, egy gyakorló nevelőszülő és egy gyermekvédelmi szakember. A 28 órás döntéselőkészítő-tréning a jelentkezőkkel egyeztetett időpontban, előreláthatólag hétvégeken történik. Házaspárok esetén az Egyesület elvárása, hogy mindkét fél vegyen részt rajta, függetlenül attól, hogy csak egyikük lesz nevelőszülő, ez a döntés azonban az egész család életére kihatással lesz, fontos, hogy valóban közös döntés szülessen a vállalásáról.

A csoportfoglalkozásokon túl a felkészítés része még a három alkalmas egyéni családértékelő megbeszélés is. A FIKSZ program a közös döntéssel zárul, mely a helyettes szülői/nevelőszülői feladatokra való alkalmasságról, illetve a tanfolyam folytatásának lehetőségéről szól.

 

A döntéselőkészítő-tréning elvégzése után kerülhet sor a helyettes szülői és/vagy nevelőszülői képesítés megszerzésére, mely 32 (összevont helyettes szülői és nevelőszülői képzés esetén 38) órás.

A képzés tematikája szerint olyan elméleti ismeretanyagra (pedagógiai, jogi, pszichológiai, szociológiai, egészségügyi stb.) és gyakorlati útmutatókra is szert tehetnek a résztvevők, melyek a helyettes szülői/nevelőszülői tevékenység folytatása során hasznosak lehetnek. A tanfolyam sikeres elvégzéséről a résztvevők tanúsítványt kapnak, mely feljogosít a helyettes szülői/nevelőszülői feladatok ellátására. A tanúsítvány megszerzésének feltétele az is, hogy a foglalkozásokról való hiányzás ne legyen több a teljes óraszám 10 %-nál.

 

 

A képzésre való jelentkezés menete

 

Amennyiben Ön úgy döntött, hogy jelentkezni kíván a Fészek Gyermekvédő Egyesület által szervezett tanfolyamra, úgy a továbbiakban a következőket kell tennie:

 

1. Egy kb. egy oldalas családi bemutatkozó levelet készít, melyben leírja:

a. a nevelőszülőnek jelentkező személy életkora, foglalkozása, munkahelye;

b. kik élnek Önnel egy háztartásban (életkor, rokonsági fok, foglakozás megjelölésével);

c. lakóhelyének és lakáskörülményeinek bemutatása;

d. miért szeretne nevelőszülő lenni, esetleg van-e már ezzel kapcsolatban valamilyen ismerete, tapasztalata;

e. milyen korú, nemű, illetve hány gyermek elhelyezésére tartja magát alkalmasnak/felkészültnek;

f. milyen lakáskörülményeket tudna biztosítani a nevelt gyermek/ek számára;

g. elérhetőségei (lakcím, telefonszám, email).

A bemutatkozás email-ben (info@feszekegyesulet.hu), illetve postai úton (2030 Érd, Karolina utca 3.) is eljuttatható Egyesületünkhöz. Minden esetben visszajelzést küldünk a jelentkezés elbírálásról.

 

2. Amennyiben a családi bemutatkozás alapján az Egyesület fogadni tudja az Ön jelentkezését, az Egyesület munkatársai felveszik Önnel a kapcsolatot egy látogatás előkészítése céljából. A személyes találkozóra az Ön otthonában, természetesen egy előre megbeszélt időpontban kerül sor.

 

3. Ezt követi a személyi alkalmasság vizsgálata, melynek keretében az Egyesület által biztosított pszichológiai alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie.

 

 

4. A további alkalmassági feltételek igazolásához a következő dokumentumokat szükséges beszereznie és benyújtania:

-          saját és családjának egészségi alkalmasságát tanúsító háziorvosi igazolását,

-          6 hónapnál nem régebbihatósági erkölcsi bizonyítványát,

-          az ingatlan 60 napnál nem régebbitulajdonlapját –ahol nevelőszülő lesz

-          ha nem saját tulajdonról van szó, akkor a tulajdonlapot és a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozatát,

-          legmagasabb iskolai végzettségéről szólóbizonyítványa fénymásolatát

-          az első látogatás alkalmával munkatársunk által átadott nyilatkozatot kitöltve, aláírva

-          csatolható továbbá egy Ajánlás, a jelentkező környezetében működő intézménytől (óvoda, iskola, védőnő, stb.), civil vagy egyházi szervezettől, ahol ismerik a jelentkezőt, nevelőszülőséggel kapcsolatos szándékait, és támogatják azt.

 

5. A lakáskörülmények alkalmasságának vizsgálatát szintén Egyesületünk munkatársai végzik, ennek érdekében Környezettanulmányt készítenek.

 

6. A döntés-előkészítő tréningen az a jelentkező vehet részt, aki az alkalmassági vizsgálaton megfelelt. Házaspárok, élettársak esetén mindkét félnek részt kell vennie a képzés első (28 órás) szakaszán, az Egyesület szakmai programja értelmében.

 

7. Amennyiben a Fészek Gyermekvédő Egyesület által támogatott képzési programban vesz részt, a képzés megkezdésekor tanulmányi szerződést köt az Egyesülettel, melyben vállalja, hogy amennyiben 2 éven belül másik nevelőszülői hálózathoz csatlakozik, úgy köteles megtéríteni a képzés tényleges költségét.

 

8. A képzés megkezdéséig befizeti a tanfolyami díjat (támogatott képzési program esetén: 15.000 Ft/fő, vagy 20.000 Ft/pár. Támogatás nélkül, önköltséges tanfolyami díj: 100.000 Ft/fő). Ezt követően veheti át a tanfolyamhoz szükséges tankönyvcsomagot, szöveggyűjteményt és feladatlapokat (beszerzését az Egyesület vállalja, árát a tanfolyami díj magában foglalja).

Önköltséges a tanfolyam abban az esetben, ha a jelentkező más hálózatban szeretne nevelőszülői tevékenységet folytatni, és képzése költségét mag állja.

 

9. A képzés sikeres elvégzését követően kerül sor a működési engedély megszerzésére, majd a jogviszony létesítésére a helyettes szülő/nevelőszülő és a Fészek Gyermekvédő Egyesület között.

A helyettes szülő hagyományos jogviszony keretében végezheti tevékenységét (nem minősül munkaviszonynak, munkájáért nem bért, hanem a jogszabályban előírt tiszteletdíjat kap.)

A nevelőszülői tevékenység munkaviszony jellegű, ún. nevelőszülői foglakoztatási jogviszony keretében végezhető, ami egy speciális jogviszony.

Díjazásra csak attól a naptól jogosult a nevelőszülő, hogy a gyámhivatal határozatával gyermeket helyezett a háztartásába!

Kapcsolat

Fészek Gyermekvédő Egyesület

Székhely:

2030 Érd, Karolina u. 3.
Tel/fax: 0623/375-843
Mobil: 0670/382-6484
www.feszekegyesulet.hu
info@feszekegyesulet.hu

Bankszámlaszám:
11742111-20027928

IBAN: HU54 11742111-20027928-
00000000

Adószám:
18663664-1-13

Telephelyek:
2030 Érd, Alsó u. 52.
1105 Budapest, Mádi u. 15.
6060 Tiszakécske, Déryné u. 14.
2740 Abony, Csiky Gergely u. 3.
 

Támogatások

3. Jótékonysági Futás

Videó a  "Jótékonysági futás a Fészek Gyermekek Átmeneti Otthona javára 2017." - eseményéről

Belépés